1.  Definicje

  1.    Raj Szycia  – Sklep internetowy Rajszycia, działający pod adresem rajszycia.pl, prowadzony jest przez Strima Sp. z o.o., Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080, Tarnowo Podgórne, NIP: 781-00-00-099, REGON: 004866251, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, pod numerem KRS 0000064216. Kapitał zakładowy: 1 347 360 zł.
  2.    Kupujący – osoba kupująca kartę podarunkową
  3.    Użytkownik – Kupujący lub inna osoba wykorzystująca kartę zakupową do zapłaty za Produkty w Raju Szycia
  4.    Karta prezentowa - indywidualnie nadawany kod rabatowy w formie vouchera zakupowego wydawanego wyłącznie online (w drodze e-maila wysyłanego przez Raj Szycia na adres Kupującego)
  5.    Produkt – przedmiot dostępny w sprzedaży w Raj Szycia

 2. Zasady korzystania

  1.    Karta prezentowa dostępna jest w PLN w następujących nominałach: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000.
  2.    Kartę prezentową Raj Szycia można kupić wyłącznie w sklepie online.
  3.    Karta prezentowa w postaci elektronicznej jest wysyłana do Kupującego na podany przez Kupującego adres mailowy, zaraz po złożeniu i opłaceniu zamówienia na Kartę prezentową.
  4.    Kartę prezentową Użytkownik może wymienić na dowolny Produkt w Raju Szycia.
  5.    By skorzystać z Karty prezentowej w sklepie online, Użytkownik w trakcie zakupów online zobowiązany jest do zaznaczenia opcji „Masz kupon promocyjny?”, a następnie do wpisania w podsumowaniu zamówienia indywidualnego kodu rabatowego uzyskanego przy zakupie Karty prezentowej.
  6.    By skorzystać z Karty prezentowej w sklepie stacjonarnym, Użytkownik przed wystawieniem paragonu lub faktury zobowiązany jest do poinformowania obsługi sklepu o chęci skorzystania z Karty prezentowej, a następnie do podania niewykorzystanego i ważnego unikatowego kodu rabatowego.
  a.    Warunkiem zrealizowania Karty prezentowej w sklepie stacjonarnym jest okazanie wiadomości e-mail z unikatowym kodem zakupowym lub wydrukowanego vouchera z indywidualnych kodem rabatowym.
  7.    Kartę prezentową należy wykorzystać jednorazowo. Nie ma możliwości przeniesienia pozostałej kwoty na kolejne zakupy.
  a.    W przypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty prezentowej będzie wyższa niż wartość kwoty na Karcie Prezentowej Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę inną formą płatności dostępną w sklepie stacjonarnym lub sklepie online.
  b.    W przypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty prezentowej będzie niższa, niż łączna należność za nabyte Produkty, Raj Szycia nie jest zobowiązany do wypłaty pozostałej wartości środków.
  8.    Produkty zakupione przy użyciu Karty prezentowej można zwrócić lub reklamować na zasadach ogólnych Raj Szycia. Suma opłacona Kartą prezentową zwracana jest ponownie wyłącznie na Kartę prezentową, pozostała kwota zwracana jest zgodnie ze sposobem płatności.
  9.    Termin ważności Karty prezentowej to  12 miesięcy od momentu zakupu i nie może zostać przedłużony. Raj Szycia nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu ceny nabycia Karty prezentowej po utracie jej ważności.
  10.    Karta prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  11.    Odstąpić od umowy zakupu Karty prezentowej może wyłącznie Kupujący. Z uwagi na fakt, że Karta prezentowa sprzedawana jest w postaci cyfrowej (unikatowego kodu numerycznego) i przedmiotem umowy sprzedaży są treści cyfrowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem ustawowego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży musi zostać poprzedzone zgodą Kupującego lub innego Użytkownika, na którego Kupujący przeniósł prawa do Karty prezentowej . W przypadku udzielenia przez ww. zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy sprzedaży Karty prezentowej (tj. udostępnienia kodu numerycznego) przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący utraci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty prezentowej, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), co pozostaje w zgodzie z regulacją art. 38 pkt 13 ww. ustawy. W przypadku realizacji Karty prezentowej w sklepie stacjonarnym dokonanie płatności Kartą prezentową jest traktowane jako zgoda Kupującego/Użytkownika, o której mowa powyżej. W przypadku realizacji Karty prezentowej podczas zakupów  w sklepie online zgoda Kupującego/Użytkownika jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pojawiającego się przy wyborze metody płatności.
  12.    Nie ma automatycznej możliwości skorzystania z kilku Kart prezentowych w trakcie jednych zakupów. Aby wykorzystać kilka Kart podarunkowych podczas jednych zakupów Użytkownik powinien uprzednio wysłać wiadomość na adres: kontakt@rajszycia.pl.
  13.    Karty prezentowej nie można nabyć z wykorzystaniem kodu rabatowego, ani przy użyciu drugiej Karty Prezentowej.
  14.    Raj Szycia nie ponosi odpowiedzialności za utratę indywidualnego kodu rabatowego. W przypadku zagubienia lub utraty Karty prezentowej Kupujący (nie Użytkownik) proszony jest o wysłanie wiadomości na adres kontakt@rajszycia.pl.
  15.    Zakup i korzystanie z Karty prezentowej podlega prawu polskiemu, na co wyraża zgodę Kupujący w momencie zakupu Karty prezentowej, a Użytkownik w momencie wejścia w posiadanie Karty prezentowej.

 3. Postanowienia ogólne

  1.    Dokonanie zakupu Karty prezentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Kart Prezentowych oraz Regulaminu zakupów.
  2.    Administratorem danych osobowych jest Strima sp. z o.o., Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080, Tarnowo Podgórne, kontakt@rajszycia.pl
  3.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2023 roku.