2021/03/01
KONKURS z okazji 2. urodzin Raju Szycia
KONKURS z okazji 2. urodzin Raju Szycia


HURRRAAAA!!! Raj Szycia obchodzi DRUGIE urodziny! Kiedy? 8 marca - bardzo szczególny dzień, prawda? Czujemy się uskrzydleni Waszą obecnością i chcemy poszybować jeszcze wyżej! Co powiecie na to, aby wyposażyć w skrzydła nowych członów zespołu Raju Szycia? Zapraszamy Was do wzięcia udziału w KONKURSIE z okazji naszych urodzin,  w którym będziecie mogli sami zaprojektować lub uszyć SKRZYDŁA dowolną techniką.
Dla zwycięzcy konkursu czeka wartościowa nagroda: praktyczna PAROWNICA z ŻELAZKIEM Vaporbaby INOX marki Battistella.
Nie wahaj się wstąpić do Raju! Czekamy na Twoje prace, aby poczuć się jak w niebie!

Co powinnaś/powinieneś zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
1. Zaprojektuj i/lub uszyj dowolną techniką skrzydła dla Raju Szycia.
2. Wyślij zdjęcie samodzielnego projektu i/lub wykonania do końca dnia 21.03.2021 r./ na adres mailowy kontakt@rajszycia.pl
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22.03.2021 r. i tym samym uczcimy wejście w wiosenny czas!
4. Wyniki konkursu ogłosimy na naszej stronie Raju Szycia. Zwycięzca zostanie powiadomiony osobiście drogą mailową!
Dokładny regulamin konkursu znajdziesz na www.rajszycia.blog.


Wstąp do Raju! ➡️ RajSzycia.pl

REGULAMIN KONKURSU
„Poszybuj z Rajem Szycia świętując nasze drugie urodziny!”.
Organizator i Nazwa Konkursu
Organizatorem konkursu pod nazwą „Poszybuj z Rajem Szycia świętując nasze drugie urodziny!”
zwanego dalej
„Konkursem”, jest STRIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000064216 prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7810000099, REGON: 00486625100000.
tel. +48 61 8950950, fax. +48 61 8950 951


Postanowienia wstępne
1. Niniejszy „Poszybuj z Rajem Szycia świętując nasze drugie urodziny!” nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
2. Konkurs trwa od 01.03.2021 r. do 21.03.2021 r.
3. Konkurs jest prowadzony na terenie Polski, a jego uczestnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.    Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcie lub inny plik graficzny własnego projektu i/lub samodzielnie uszytych skrzydeł dla Raju Szycia (technika dowolna) na email kontakt@rajszycia.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 21.03.2021 roku, o godz. 24:00 - decyduje data i godzina wysłania maila na skrzynkę kontakt@rajszycia.pl. ze zdjęciami konkursowymi (plik).
2.    Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez firmę Strima Sp. z o.o. (Organizatora), w celach: przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, rozliczenia nagród Zwycięzców Konkursu, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika oraz promocji i marketingu, zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto każdy Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych zdjęć konkursowych do Organizatora oraz do posługiwania się nimi w celach marketingowych. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3.    Nadesłane zdjęcia stają się własnością firmy Strima Sp. z o.o. i nie podlegają zwrotowi Uczestnikom konkursu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których zdjęcia zawierają obrazy naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, moralno-etyczne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a także zawierają oznaczenia, nazwy innych firm lub zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora lub stawiające go w niekorzystnym świetle. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.
5.    Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zdjęcia konkursowe zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zgłoszone odpowiedzi naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw. W przypadku, gdyby Organizator Konkursu zaspokoił takie roszczenia – zobowiązują się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora, a w razie przegrania sprawy sądowej do zwrotu wszelkich kosztów postępowania sądowego związanych ze sprawą, poniesionych ze strony Organizatora.


Nagrody
1.    Nagrody przewidziane w konkursie ufundował Organizator.
2.    Nagroda przyznana zostanie jednemu Uczestnikowi, którego praca lub prace konkursowe zostaną  najwyżej ocenione przez Komisję konkursową.
3.    Nagrodą w konkursie jest: Wytwornica pary z żelazkiem (Stal INOX) Battistella Vaporbaby INOX o wartości 953,64 netto PLN/ 1172,98 brutto PLN (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt dwa złote 98/00) - cena aktualna w dniu 01.03.2021 r.
4.    Osoba, która zostanie nagrodzona w/w nagrodą, przekaże Organizatorowi konkursu - Strima Sp. z o.o. oświadczenie zawierające dane osobowe, niezbędne do celów podatkowych.
5.    W przypadku przysłania większej ilości prac, każdy Uczestnik zwiększa swoje szanse na wygraną, ale przysługuje mu prawo tylko do jednej nagrody.


Rozstrzygnięcie konkursu
1.    Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 22.03.2021 r.
2.    Do rozstrzygnięcia konkursu, dopuszczone będą zgłoszenia spełniające wymogi konkursowego wskazane w powyższych punktach.
3.    Rozstrzygnięcia konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie dokonywała Komisja Konkursowa w składzie:
-    Pani Sylwia Gielniak,
-    Pani Magdalena Lutomska-Piechocka,
-    Pani Martyna Żegleń-Szewczyńska
4.    Komisja będzie również czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
5.    Nagrody zostaną przyznane przez komisję. Uczestnik, który zostanie najwyżej oceniony otrzyma nagrodę. Komisja sporządzi i będzie przechowywała do końca roku 2021 listę i dane zdobywcy nagrody („Zwycięzcy konkursu”), oraz informacje o przyznanej nagrodzie.
6.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22.03.2021 r. na stronie internetowej  www.rajszycia.pl
oraz live o godzinie 15.00 na facebooku „Raj Szycia”.
7.    Organizator Konkursu nabywa, z chwilą przyznania nagrody Zwycięzcy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych autorskie prawa majątkowe do zdjęć Zwycięzcy oraz prawa do dysponowania i wykonywania opracowań (redagowania) tych zdjęć. Organizator z chwilą przyznania nagrody nabywa majątkowe prawa autorskie do zdjęć Zwycięzcy na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, malarską, hafciarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
c)    w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wydanie nagród
1.    Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową.
2.    Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na koszt Organizatora.
3.    W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzca konkursu odmówi przyjęcia nagrody Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.

Reklamacje
1.    O wszelkich nieprawidłowościach związanych z konkursem Uczestnik może poinformować Komisję Reklamacyjną w skład której wchodzą:
-    Pani Martyna Żakowska
-    Pani Elżbieta Gyurkovich
2.    Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje i uwagi związane z realizacją konkursu pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną z podaniem w szczególności swego żądania oraz rodzaju naruszenia niniejszego regulaminu.
3.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. O decyzji Komisji Reklamacyjnej Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
4.    Decyzja Komisji Reklamacyjnej w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna, nie przysługuje od niej prawo odwołania.

Zasady opodatkowania
1. Przychód uzyskany z tytułu nagrody wygranej w konkursie www.strima.com podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i zostanie opłacony przez Organizatora konkursu – firmę Strima sp. z o.o.

Dane osobowe
1.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), a w zakresie rozliczenia nagród Zwycięzców Konkursu – właściwe przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
2.    Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, hostingu poczty e-mail, wsparcia przy organizacji konkursu
3.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do chwili rozstrzygnięcia Konkursu lub odwołania zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej, a w przypadku danych osobowych Zwycięzców – do chwili upływu przedawnienia obowiązku podatkowego. Organizator zastrzega sobie także prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
4.    Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Uczestnicy Konkursu mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodania bądź usunięcia przez Uczestnika danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, co uniemożliwi otrzymanie przez Uczestnika nagrody w Konkursie.

Postanowienia końcowe
1.    W przypadku zmiany danych Uczestnika konkursu, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
2.    Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.strima.com.
4.    Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników konkursu.
5.    Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.strima.com i w siedzibie Organizatora.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem konkursu.
7.    W przypadku, gdy z powodów określonych powyżej nie będzie możliwe wręczenie nagrody, po odbiór nagrody Uczestnik może zgłosić się osobiście do siedziby Organizatora w terminie
 
30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, z okazaniem odpowiednich dokumentów, na podstawie których możliwe będzie ustalenie prawa do odbioru nagrody.
8.    W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Uczestnik traci prawo do nagrody, a Organizator nie będzie zobowiązany do jej przyznania innej osobie.
9.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
10.    Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone w Regulaminie.
11.    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Skomentuj

* Nazwa:
* E-mail: (Niepublikowany)
* Komentarz:
Kod z obrazka