REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Kup MASZYNĘ i odbierz prenumeratę BURDA STYLE za 1 zł


Organizator, Partner i Nazwa Akcji
Organizatorem akcji pod nazwą „Kup maszynę i odbierz prenumeratę Burda za 1 zł”. zwanej dalej „Akcją”, jest STRIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000064216 prowadzonegow Sądzie Rejonowym dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7810000099, REGON: 00486625100000. tel. +48 61 8950950, fax.
+48 61 8950 951 lub Partnerem akcji jest: BURDA Media Polska ul. Marynarska 15 (budynek New City), 02-674 Warszawa.


Postanowienia wstępne
1.    Akcja trwa od 08.03.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania puli prenumerat dostępnych u Partnera akcji.

2.    Akcja jest prowadzona na terenie Polski, a jego uczestnikiem mogą być wszyscy klienci bez ograniczeń terytorialnych, którzy zakupią jedną z maszyn biorących udział w akcji.
3.    Modele objęte akcją oznaczone są w sklepie internetowym specjalnym zdjęciem z opisem "ROCZNA PRENUMERATA ZA 1 PLN" i posiadają możliwość wyboru prenumeraty do koszyka zakupowego.

Zasady uczestnictwa w Akcji
1.    Aby, otrzymać roczną prenumeratę miesięcznika Burda Style (12 kolejnych numerów) za 1 zł, należy w czasie trwania akcji dokonać zakupu maszyny do szycia, objętej promocją w sklepie rajszycia.pl
2.    Każdy Uczestnik akcji wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez firmę Strima Sp. z o.o. (Organizatora), oraz wydawnictwo BURDA STYLE (Partnera) w celach: przeprowadzenia i dostarczenia gratisowej prenumeraty, rozliczenia prenumeraty z Partnerem i przekazania Partnerowi, danych do wysyłki uczestnika akcji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika akcji, oraz promocji i marketingu, zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z akcji uczestników, którzy:
-    nie sfinalizują transakcji i nie opłacą zamówionej maszyny,
-    nie zarejestrują się,
-    wypełnią niepoprawnie formularz, na stronie: www.strima.com/burda-prenumerata.
 


Mechanizm Akcji dla klienta finalnego:

1.    Klient kupuje w sklepie rajszycia.pl dowolną maszynę do szycia z modeli objętych akcją promocyjną i opłaca zakup maszyny, w wybranej przez siebie formie, wybierając z dostępnych metod płatności.
2.    Po otrzymaniu płatności  Raj Szycia wysyła zakupioną maszynę, wraz z unikatowym kodem uprawniającym do otrzymania rocznej prenumeraty miesięcznika BURDA style (12 kolejnych numerów).
3.    Po otrzymaniu maszyny z kodem Klient rejestruje się na stronie: www.strima.com/burda-prenumerata, wypełniając prawidłowo formularz zgłoszeniowy. Prawidłowe wypełnienie formularza (i konieczność zaznaczenia zgód na przetwarzanie i przechowywanie danych), jest niezbędne do odbioru prenumeraty


Odbiór prenumeraty i czas trwania Akcji

1.    Termin rozpoczęcia prenumeraty.
Klient otrzymuje prenumeratę, poczynając od następnego miesiąca po zgłoszeniu poprzez formularz kontaktowy. Prenumerata zostanie wysłana przez Partnera akcji na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

2. Akcja trwa od 08.03.2022 do 31.12.2022.


Dane osobowe
 
1.    Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), a w zakresie rozliczenia Akcji – właściwe przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust.1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2.    Dostęp do danych uczestników akcji będą mieć pracownicy i współpracownicy Organizatora i Partnera oraz podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, hostingu poczty e-mail, wsparcia przy organizacji akcji.
3.    Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane do odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator zastrzega sobie także prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Akcji.
4.    Uczestnicy Akcji mają prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Uczestnicy Akcji mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Uczestnicy Akcji mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodania bądź usunięcia przez Uczestnika danych osobowych w trakcie trwania Akcji, co uniemożliwi otrzymanie przez Uczestnika prenumeraty.Postanowienia końcowe
1.    W przypadku zmiany danych Uczestnika Akcji jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
2.    Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wysłanie prenumeraty.
4.    W przypadku niezarejestrowania się lub zarejestrowania w niepoprawny sposób Uczestnik traci prawo do prenumeraty, a Organizator i Partner nie  będą zobowiązany do jej przyznania.

5.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6.    Biorąc udział w Akcji, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji określone w Regulaminie.
7.    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji.
8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.